https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-bytovy-dom-zahradnicka-ul-bratislava-ruzinov

Prvotný podvod (predaj pozemkov pod verejným parkoviskom) nebol potrestaný a tak naďalej prekvitá.

Okrem toho sme našli na webe: 

https://www.yimba.sk/zelenka/bytovy-dom-zelenka-ide-do-povolovania-vasne-vyvolava-aj-nadalej

Editor stránky toto prekvitanie svojsky a obdivuhodne pomenoval: „V snahe o upokojenie situácie (!!!) tak investor navrhol vznik dvojice bodových objektov s 12 a 8 nadzemnými podlažiami, ktoré by boli prepojené dvojpodlažnou horizontálnou podnožou.“ 

Snaha developera priniesla ďalší pokus o zástavbu. A to aj napriek tomu, že už niekoľko mesiacov prebiehajú vážne rokovania za účasti primátora, starostu, f. Zelenka a ZO o možnej zámene pozemkov (vedľa trhoviska Miletičova).

Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova zastupujúce občanov sídliska naďalej vyvíja úsilie s cieľom dosiahnuť spravodlivosť - viď PODNET na Ministerstvo ŽP a LIST na Okresný úrad, na vedomie Magistrát.

Ako obyvatelia máte nárok vyjadriť svoje požiadavky formou zaslania stanoviska.

Ak nie ste dostatočne zdatní v danej problematike, tak do stanoviska môžete napísať, napr. že predložený zámer je pre vás na posúdenie navrhovanej činnosti (výstavby bytového domu) nedostatočný. V  texte sa píše, že sa zhoršia posudzované limity, a neviete z neho jednoznačne určiť, ako sa vás stavba dotkne.

Môžete žiadať o vypracovanie posúdenia navrhovanej činnosti na vplyv na ŽP. 

 

OSLOVENIE ČLENOV KOMISIE DOPRAVY a informačných systémov na Magistráte  14.5.2021

Vážení členovia Komisie dopravy a informačných systémov.

Dovoľujeme si pripomenúť sa v očakávané stanoviska ku (podľa nášho názoru a názoru zmluvnej advokátskej kancelárie nezákonnému) konaniu súkromnej firmy Zelenka, ktoré je o.i. v príkrom rozpore s výsledkom Štátneho odborného dozoru z októbra minulého roka. Firma Zelenka, ktorá sa nám všetkým smeje do očí, zverejnila ďalšiu reklamu na FB:

https://www.facebook.com/photo?fbid=276818267506877&set=gm.4108030152594778

Opätovne vyzývame magistrát, tento raz prostredníctvom Vašej komisie, o dôraznú obhajobu verejného záujmu - obyvateľov Bratislavy.

 

STANOVISKO MAGISTRÁTU 11.6.2021

„K téme uvádzame, že dňa 07. – 08. 12. 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesenie č. 692/2016 týkajúce sa Petície občanov na záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej – Palkovičovej v Starom Ružinove. V časti B bod 4 tohto uznesenia bola schválená požiadavka na spracovanie právnej analýzy o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR Bratislavou.

Analýza bola vypracovaná  zodpovedným zamestnancom hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia správy nehnuteľností, oddelenie majetkových vzťahov dňa 16.08.2016, ktorej správnosť vyslovených právnych názorov preukázania / nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe parkoviska na Palkovičovej ulici v Bratislave bolo potvrdené  „Memorandom k predmetu -Analýza možnosti preukázania / nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe parkoviska na Palkovičovej ulici“  k stavbe parkoviska“ na Palkovičovej ulici v Bratislave vypracovaným advokátskou kanceláriou Legate s.r.o. so sídlom Dvořákovo nám. č. 8/A, 811 03 Bratislava.

Vychádzajúc z ustanovení dotknutých právnych noriem sú podkladom pre vydanie osvedčenia hore citované listiny, najmä pasport stavby k líniovej stavbe parkoviska. Osvedčenie vydáva príslušný stavebný úrad, pre ktorého vydanie je potrebné stavebnému úradu predložiť predovšetkým pasport stavby parkoviska. Takéto osvedčenie nenahrádza doklady o vlastníctve stavby, naopak pri tomto postupe vlastníctvo stavby by malo byť nesporné, t. zn. že by malo byť jednoznačne preukázateľné, kto stavbu staval, a kto ju financoval.

Až keď je jednoznačne preukázateľné, kto stavbu postavil, a kto ju financoval, a akým spôsobom v prípade, že sa jednalo o  majetok bývalého čsl. štátu prešla do majetku hlavného mesta osvedčenie spolu s overenou zjednodušenou dokumentáciou – pasportom parkoviska, ktoré nahrádzajú doklady o stavbe, potom poslúžia spolu so znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej, resp. technickej hodnoty stavby parkoviska pre oddelenie správy komunikácií magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ako podklady pre zaradenie stavby - parkoviska do majetku mesta.  

U stavby spevnená plocha – parkovisko na Palkovičovej ulici v Bratislave pre preukázanie vlastníckeho práva k tejto stavbe absentujú práve doklady jednoznačne preukazujúce, kto stavbu staval, a kto ju financoval, a akým spôsobom v prípade, že sa jednalo o majetok bývalého čsl. štátu prešla do majetku hlavného mesta, a preto by hlavné mesto v prípade sporových riešení v súdnom konaní  bolo neúspešné.

Podpísaná 1. námestníčka primátora Ing Tatiana Kratochvílová

 

ODPOVEĎ ZDRUŽENIA 22.6.2021 (po konzultácii s advokátskou kanceláriou)

V odpovedi na Vaše stanovisko (e-mail zo dňa 11. 6. 2021, Subject: RE: Protokol ŠOD) si dovoľujeme uviesť nasledovné:

V prvom rade uvádzame, že analýza vypracovaná advokátskou kanceláriou mesta nepotvrdzuje stanovisko vypracované zamestnancom mesta, hoci je to tak prezentované.

Na viaceré pochybenia poukázala naša advokátska kancelária vrátane toho, že pasport nepreukazuje vlastnícke právo k stavbe parkoviska. Ani doklady, ktoré mesto požaduje (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie či delimitačný protokol) nie sú doklady, ktoré samé osebe preukazujú vlastnícke právo k parkovisku.

Právna doktrína jednoznačne hovorí, že pre posúdenie charakteru stavby, a teda aj jej vlastníctva, sú všetky dôkazy rovnocenné. Patria sem aj výpovede svedkov, stanoviská orgánov štátnej správy, stanoviská obce, čestné vyhlásenia, údaje z katastra nehnuteľností a pod. A predovšetkým samotné právne predpisy, ktoré túto problematiku upravujú.

Napriek tomu stanovisko vypracované zamestnancom mesta, ani analýza vypracovaná advokátskou kanceláriou mesta sa žiadnym spôsobom nevysporiadali s kľúčovými ustanoveniami dotknutých právnych predpisov, resp. z nepochopiteľných dôvodov ich nechali nepovšimnuté. Závery a odôvodnenia mesta preto možno dôvodne považovať za tendenčné a neobjektívne (o to viac, že v listoch adresovaných mestskej časti Ružinov z roku 2012 mesto jasne uvádza, že parkovisko by malo byť súčasťou miestnej komunikácie Palkovičova, že pozemok pod parkoviskom nie je jeho súčasťou a že sa prikláňa k záveru, že bolo vybudované v súvislosti so stavbou „I. stavba KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“).

Pri ignorovaní zákonov a všetkých dostupných dôkazov možno dôvodne usudzovať, že rezignácia mesta na riešenie prípadu parkoviska na Palkovičovej „dáva zelenú“ ďalším pochybným prevodom parkovísk na území mesta. Takéto konanie mesta len ťažko možno hodnotiť za zlučiteľné s prezentovaním jeho parkovacej politiky. 

V analýze vypracovanej advokátskou kanceláriou sa uvádza, že úspech mesta v súdnom spore alebo zápis vecného bremena by založil zodpovednosť mesta za škodu. Jedná sa o právny nezmysel, pretože chýbajú zákonné predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Dokonca ani úspech spoločnosti ZELENKA, a.s. by nezaložil zodpovednosť mesta za škodu.

Spoločnosť ZELENKA, a.s., na rozdiel od mesta, nemá k dispozícii žiadne dôkazy; opiera sa len o jedno rozhodnutie súdu (a aj to sa týkalo uzavretého areálu), ktoré bolo už dávno prekonané inou judikatúrou. Sama advokátska kancelária mesta urobila záver o tom, že táto judikatúra nie je jednotná (hoci sa ňou bližšie nezaoberala).

Urputný nezáujem mesta vec riešiť (ba priam naopak, mesto hľadá dôvody, prečo by malo byť parkovisko majetkom developera), vzbudzuje vážne pochybnosti, či mesto chráni veci verejné. Zákon o majetku obcí orgánom obce ukladá povinnosť používať včas všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce. Táto povinnosť sa vzťahuje na každý (aj domnelý, neistý, sporný) majetok mesta. Inými slovami, ak existuje právna neistota ohľadom vlastníctva parkoviska, mesto nemá právo skonštatovať, že sa nebude usilovať o ochranu majetku mesta. O sporoch rozhodujú súdy, nie mesto. Povinnosťou mesta je urobiť všetko pre to, aby majetok mesta (hoc aj domnelý, neistý, sporný) chránila.

Záverom pripomíname, že verejný činiteľ je povinný pri správe cudzieho majetku (majetku mesta) plniť všetky povinnosti vyplývajúce z jeho právomocí za účelom ochrany a predchádzania vzniku škôd na tomto majetku slúžiacom potrebám (nielen) obyvateľov mesta.

Poznámka:

Podotýkame, že štát odkúpil (vyvlastnil) pozemky pod predmetnou líniovou stavbou – verejným parkoviskom od obyvateľov, ktorí ich mali v súkromnom vlastníctve.

 

Keďže príslušné orgány sú vo veci nečinné, traja vlastníci bytov na Palkovičovej ulici podali v januári 2021 prostredníctvom advokátskej kancelárie  žalobu na súd, ktorou sa domáhajú, aby sa vlastník pozemkov zdržal neoprávnených zásahov do práv užívateľov verejného parkoviska a uviedol parkovisko do pôvodného stavu.
 
Vážené poslankyne, vážení poslanci.
Ako občianske združenie sme sa rozhodli, že vec parkoviska berieme do vlastných rúk. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o riešenie situácie cez zastupiteľstvo sme podali žalobu ako občania Ružinova. Uvedomujeme si, že do tohto sporu si netrúfne ísť hocikto, no my do toho ideme. Pre Ružinovčanov a obyvateľov z okolia parkoviska a parku na Palkovičovej. Ako verejných činiteľov Vás však PROSÍME o pomoc. Táto súdna cesta nás bude stáť peniaze a vzhľadom na rok postihnutý koronavírusom sa nám cez zbierky nepodarilo vyzbierať dostatok peňazí. Akákoľvek pomoc nám naozaj pomôže.
Ďakujeme.
ZO Líščie Nivy, Palkovičova
 
Poslanci MČ Ružinov:
Michaela Biharyova
Martin Ferak
Michal Gasaj
Nikolaj Gecevsky
Ivan Kraszko
Petra Kurhajcova
Marek Machata
Vlado Sirotka
Lucia Štasselová
Michal Vicáň
 
Komentár poslanca Borisa Čechvalu:
Áno. Podali sme žalobu. Je viac ako isté, že magistrát obyvateľom nepomôže. A je úplne jedno, či nechce, nemôže alebo nevie. Skrátka, ja tomu už neverím. Rovnako nepomôže ani mestská časť Ružinov aj napriek tomu, že starosta sa opakovane verejne vyjadril, že chce osloviť našu advokátsku kanceláriu, aby v tejto kauze zastupovala mestskú časť poverenú magistrátom... ani si to presne nepamätám, čo vlastne chcel (dá sa to dohľadať na oficiálnych záznamoch) a tiež je to úplne jedno, lebo doteraz zo strany starostu žiadna ponuka neprišla a neverím, že niekedy príde.
Štátny odborný dozor 5.10.2020 konštatoval (podpísaní zamestnanci MÚ, SÚ, Magistrátu) neoprávnené uzatvorenie parkoviska a vyzval na odstránenie prekážok. Odpoveď developera? Trhnite si nohou! ŠOD je nezákonný a Vašu žiadosť považujeme za ZMÄTOČNÚ!!!
Táto odpoveď developera adresovaná starostovi Ružinova je z 28.10.2020. A odvtedy MČ a Magistrát čo? NIČ. Developer naďalej parkovisko blokuje, dokonca propaguje na internete možnú výstavbu na tomto mieste.
Túto výzvu (prosbu, žiadosť, apel,...) o finančnú rozširujem aj na magistrátnych poslancov (pp. Jana Poláčiková, Jakub Vallo, Ján Buocik, Michal Brat, Martin Chren). Všetci sme obyvatelia Ružinova. Nikto okrem nás samotných nám nepomôže. My poslanci môžeme ísť príkladom ostatným obyvateľom.

Nevzdávame sa. Vieme, že prezident má iné povinnosti a tomu primerané aj kompetencie, ale v krajine, kde sa vás nezastane ten, kto nás to kompetencie má, hľadáte steblo, ktorého by ste sa mohli chytiť. Dovolili sme si vyzvať prezidentku SR Zuzanu Čaputovú na verejnú reakciu. Vždy sa dá niečo urobiť. Nech podporí občanov aspoň morálne. Zatiaľ to stále končí na neosobnej formálnej odpovedi.

list prezidentovi 10.10.2016 a

list prezidentovi 10.10.2016 b

prezident odpoveď 30.10.2016

list prezidentke 18.3.2021 a

list prezidentke 18.3.2021 b

kancelária prezidentky - odpoveď 24.3.2021

list prezidentke 7.4.2021

Stanovisko kancelárie prezidentky 24.4.2021

odpoveď str.1, odpoveď str.2

Máme na celú vec aj spôsob vybavovania iný názor:

list prezidentke 14.6.2021

kancelária prezidentky - odpoveď 17.6.2021 (jemná zmena rétoriky?)