Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti ZELENKA a.s.

Hlavné mesto SR Bratislava N E S Ú H L A S Í s umiestnením stavby:
Polyfunkčný bytový dom na parcele číslo: 10800/66, 10800/67 v katastrálnom území Nivy - Záhradnícka ulica

Otázky ku kauze PARKOVISKO kladie TVR, odpovedá advokátska kancelária:

  • Kam sa to posunulo?

Od 26.08.2020 súčasný vlastník pozemkov umožňuje parkovanie verejnosti na parkovisku len za poplatok, pričom k dnešnému dňu tento stav trvá. Niektorí občania preto podali žalobu proti súčasnému vlastníkovi pozemkov, ktorou sa domáhajú, aby sa zdržal neoprávnených zásahov do práv užívateľov parkoviska a uviedol parkovisko do pôvodného stavu.

V súčasnosti tiež prebiehajú rokovania o zámene dotknutých pozemkov za iné pozemky vo vlastníctve mesta. Aktuálny stav rokovaní nám nie je známy.

Zároveň 04.01.2022 doručil súčasný vlastník pozemkov ako navrhovateľ Okresnému úradu Bratislava (odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia) zámer navrhovanej činnosti „Polyfunkčný bytový dom Záhradnícka ul., Bratislava - Ružinov“. Viac informácií nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-bytovy-dom-zahradnicka-ul-bratislava-ruzinov. Týmto dňom začalo tzv. zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Výsledkom zisťovacieho konania bude buď rozhodnutie, že sa má navrhovaná činnosť podrobnejšie posudzovať z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Alebo výsledkom bude rozhodnutie, že navrhovaná činnosť sa takto nebude posudzovať, pretože sa nepredpokladajú závažné vplyvy na životné prostredie - 
takéto rozhodnutie by potom oprávňovalo investora podať návrh na začatie povoľovacieho procesu (napr. o územné rozhodnutie a stavebné povolenie).

  • Čo hovoríte na možnú zámenu pozemkov?

Združenie občanov – Líščie nivy, Palkovičova žiada súčasného vlastníka pozemkov o odstránenie všetkých prekážok na parkovisku a umožnenie bezodplatného užívania parkoviska verejnosťou. Zámena pozemkov je preto jeden zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa. Dohoda o zámene pozemkov je však predmetom rokovania medzi súčasným vlastníkom pozemkov a mestom Bratislava ako možnými zmluvnými stranami takej dohody. Občianske združenie nemá na výsledok rokovaní priamy vplyv.

  • Doloženie toho, že teda naozaj patrí stavba parkoviska mestu, že čo to znamená pre obyvateľov?

Združenie občanov – Líščie nivy, Palkovičova predložilo mestu Bratislava doklady, ktoré preukazujú jednak vlastnícke právo mesta k parkovisku a jednak to, že účelom parkoviska bolo plniť funkciu odstavných plôch pre motorové vozidlá obyvateľov a návštevníkov objektov komplexnej bytovej výstavby Starý Ružinov. Navyše mestu sa v roku 2021 podarilo získať ďalšie doklady, ktoré vlastníctvo mesta k parkovisku preukazujú.

Občianske združenie sa odvoláva na cestný zákon a vyhlášku k cestnému zákonu, ktoré uvádzajú, že všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie, ktoré sú na území zastavanom alebo určenom na súvislé zastavanie, sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Cestný zákon hovorí, že všetky miestne komunikácie patria mestu.

Slovenský právny poriadok vlastníkovi pozemku nepriznáva automaticky aj vlastnícke právo k nehnuteľnosti na ňom postavenej. Občianske združenie tvrdí, že ak bude chcieť súčasný vlastník pozemkov stavať na mieste terajšieho parkoviska, stavebný úrad sa skôr či neskôr bude musieť v konaní podľa stavebného zákona vysporiadať so skutočnosťou, že na pozemku sa nachádza parkovisko. Súčasný vlastník pozemku bude musieť preukázať svoje vlastníctvo k stavbe parkoviska, ak ho chce zbúrať a na uvoľnenom pozemku postaviť novú stavbu.

rozsudok Krajského súdu v Bratislave v roku 2006, kedy boli prvýkrát snahy o postavenie stavby na parkovisku, skonštatoval, že stavebný úrad sa nezaoberal umiestnením spevnenej plochy parkoviska tak, ako to predpokladá stavebný zákon. Vtedy sa občianskemu združeniu podarilo výstavbe zabrániť.

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-bytovy-dom-zahradnicka-ul-bratislava-ruzinov

Prvotný podvod (predaj pozemkov pod verejným parkoviskom) nebol potrestaný a tak naďalej prekvitá.

Okrem toho sme našli na webe: 

https://www.yimba.sk/zelenka/bytovy-dom-zelenka-ide-do-povolovania-vasne-vyvolava-aj-nadalej

Editor stránky toto prekvitanie svojsky a obdivuhodne pomenoval: „V snahe o upokojenie situácie (!!!) tak investor navrhol vznik dvojice bodových objektov s 12 a 8 nadzemnými podlažiami, ktoré by boli prepojené dvojpodlažnou horizontálnou podnožou.“ 

Snaha developera priniesla ďalší pokus o zástavbu. A to aj napriek tomu, že už niekoľko mesiacov prebiehajú vážne rokovania za účasti primátora, starostu, f. Zelenka a ZO o možnej zámene pozemkov (vedľa trhoviska Miletičova).

Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova zastupujúce občanov sídliska naďalej vyvíja úsilie s cieľom dosiahnuť spravodlivosť - viď PODNET na Ministerstvo ŽP a LIST na Okresný úrad, na vedomie Magistrát.

Ako obyvatelia máte nárok vyjadriť svoje požiadavky formou zaslania stanoviska.

Ak nie ste dostatočne zdatní v danej problematike, tak do stanoviska môžete napísať, napr. že predložený zámer je pre vás na posúdenie navrhovanej činnosti (výstavby bytového domu) nedostatočný. V  texte sa píše, že sa zhoršia posudzované limity, a neviete z neho jednoznačne určiť, ako sa vás stavba dotkne.

Môžete žiadať o vypracovanie posúdenia navrhovanej činnosti na vplyv na ŽP. 

 

OSLOVENIE ČLENOV KOMISIE DOPRAVY a informačných systémov na Magistráte  14.5.2021

Vážení členovia Komisie dopravy a informačných systémov.

Dovoľujeme si pripomenúť sa v očakávané stanoviska ku (podľa nášho názoru a názoru zmluvnej advokátskej kancelárie nezákonnému) konaniu súkromnej firmy Zelenka, ktoré je o.i. v príkrom rozpore s výsledkom Štátneho odborného dozoru z októbra minulého roka. Firma Zelenka, ktorá sa nám všetkým smeje do očí, zverejnila ďalšiu reklamu na FB:

https://www.facebook.com/photo?fbid=276818267506877&set=gm.4108030152594778

Opätovne vyzývame magistrát, tento raz prostredníctvom Vašej komisie, o dôraznú obhajobu verejného záujmu - obyvateľov Bratislavy.

 

STANOVISKO MAGISTRÁTU 11.6.2021

„K téme uvádzame, že dňa 07. – 08. 12. 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesenie č. 692/2016 týkajúce sa Petície občanov na záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej – Palkovičovej v Starom Ružinove. V časti B bod 4 tohto uznesenia bola schválená požiadavka na spracovanie právnej analýzy o možnostiach postupu nadobudnutia vlastníckeho práva k líniovej stavbe parkoviska hlavným mestom SR Bratislavou.

Analýza bola vypracovaná  zodpovedným zamestnancom hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia správy nehnuteľností, oddelenie majetkových vzťahov dňa 16.08.2016, ktorej správnosť vyslovených právnych názorov preukázania / nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe parkoviska na Palkovičovej ulici v Bratislave bolo potvrdené  „Memorandom k predmetu -Analýza možnosti preukázania / nadobudnutia vlastníckeho práva k stavbe parkoviska na Palkovičovej ulici“  k stavbe parkoviska“ na Palkovičovej ulici v Bratislave vypracovaným advokátskou kanceláriou Legate s.r.o. so sídlom Dvořákovo nám. č. 8/A, 811 03 Bratislava.

Vychádzajúc z ustanovení dotknutých právnych noriem sú podkladom pre vydanie osvedčenia hore citované listiny, najmä pasport stavby k líniovej stavbe parkoviska. Osvedčenie vydáva príslušný stavebný úrad, pre ktorého vydanie je potrebné stavebnému úradu predložiť predovšetkým pasport stavby parkoviska. Takéto osvedčenie nenahrádza doklady o vlastníctve stavby, naopak pri tomto postupe vlastníctvo stavby by malo byť nesporné, t. zn. že by malo byť jednoznačne preukázateľné, kto stavbu staval, a kto ju financoval.

Až keď je jednoznačne preukázateľné, kto stavbu postavil, a kto ju financoval, a akým spôsobom v prípade, že sa jednalo o  majetok bývalého čsl. štátu prešla do majetku hlavného mesta osvedčenie spolu s overenou zjednodušenou dokumentáciou – pasportom parkoviska, ktoré nahrádzajú doklady o stavbe, potom poslúžia spolu so znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej, resp. technickej hodnoty stavby parkoviska pre oddelenie správy komunikácií magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ako podklady pre zaradenie stavby - parkoviska do majetku mesta.  

U stavby spevnená plocha – parkovisko na Palkovičovej ulici v Bratislave pre preukázanie vlastníckeho práva k tejto stavbe absentujú práve doklady jednoznačne preukazujúce, kto stavbu staval, a kto ju financoval, a akým spôsobom v prípade, že sa jednalo o majetok bývalého čsl. štátu prešla do majetku hlavného mesta, a preto by hlavné mesto v prípade sporových riešení v súdnom konaní  bolo neúspešné.

Podpísaná 1. námestníčka primátora Ing Tatiana Kratochvílová

 

ODPOVEĎ ZDRUŽENIA 22.6.2021 (po konzultácii s advokátskou kanceláriou)

V odpovedi na Vaše stanovisko (e-mail zo dňa 11. 6. 2021, Subject: RE: Protokol ŠOD) si dovoľujeme uviesť nasledovné:

V prvom rade uvádzame, že analýza vypracovaná advokátskou kanceláriou mesta nepotvrdzuje stanovisko vypracované zamestnancom mesta, hoci je to tak prezentované.

Na viaceré pochybenia poukázala naša advokátska kancelária vrátane toho, že pasport nepreukazuje vlastnícke právo k stavbe parkoviska. Ani doklady, ktoré mesto požaduje (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie či delimitačný protokol) nie sú doklady, ktoré samé osebe preukazujú vlastnícke právo k parkovisku.

Právna doktrína jednoznačne hovorí, že pre posúdenie charakteru stavby, a teda aj jej vlastníctva, sú všetky dôkazy rovnocenné. Patria sem aj výpovede svedkov, stanoviská orgánov štátnej správy, stanoviská obce, čestné vyhlásenia, údaje z katastra nehnuteľností a pod. A predovšetkým samotné právne predpisy, ktoré túto problematiku upravujú.

Napriek tomu stanovisko vypracované zamestnancom mesta, ani analýza vypracovaná advokátskou kanceláriou mesta sa žiadnym spôsobom nevysporiadali s kľúčovými ustanoveniami dotknutých právnych predpisov, resp. z nepochopiteľných dôvodov ich nechali nepovšimnuté. Závery a odôvodnenia mesta preto možno dôvodne považovať za tendenčné a neobjektívne (o to viac, že v listoch adresovaných mestskej časti Ružinov z roku 2012 mesto jasne uvádza, že parkovisko by malo byť súčasťou miestnej komunikácie Palkovičova, že pozemok pod parkoviskom nie je jeho súčasťou a že sa prikláňa k záveru, že bolo vybudované v súvislosti so stavbou „I. stavba KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“).

Pri ignorovaní zákonov a všetkých dostupných dôkazov možno dôvodne usudzovať, že rezignácia mesta na riešenie prípadu parkoviska na Palkovičovej „dáva zelenú“ ďalším pochybným prevodom parkovísk na území mesta. Takéto konanie mesta len ťažko možno hodnotiť za zlučiteľné s prezentovaním jeho parkovacej politiky. 

V analýze vypracovanej advokátskou kanceláriou sa uvádza, že úspech mesta v súdnom spore alebo zápis vecného bremena by založil zodpovednosť mesta za škodu. Jedná sa o právny nezmysel, pretože chýbajú zákonné predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu. Dokonca ani úspech spoločnosti ZELENKA, a.s. by nezaložil zodpovednosť mesta za škodu.

Spoločnosť ZELENKA, a.s., na rozdiel od mesta, nemá k dispozícii žiadne dôkazy; opiera sa len o jedno rozhodnutie súdu (a aj to sa týkalo uzavretého areálu), ktoré bolo už dávno prekonané inou judikatúrou. Sama advokátska kancelária mesta urobila záver o tom, že táto judikatúra nie je jednotná (hoci sa ňou bližšie nezaoberala).

Urputný nezáujem mesta vec riešiť (ba priam naopak, mesto hľadá dôvody, prečo by malo byť parkovisko majetkom developera), vzbudzuje vážne pochybnosti, či mesto chráni veci verejné. Zákon o majetku obcí orgánom obce ukladá povinnosť používať včas všetky právne prostriedky na ochranu majetku obce. Táto povinnosť sa vzťahuje na každý (aj domnelý, neistý, sporný) majetok mesta. Inými slovami, ak existuje právna neistota ohľadom vlastníctva parkoviska, mesto nemá právo skonštatovať, že sa nebude usilovať o ochranu majetku mesta. O sporoch rozhodujú súdy, nie mesto. Povinnosťou mesta je urobiť všetko pre to, aby majetok mesta (hoc aj domnelý, neistý, sporný) chránila.

Záverom pripomíname, že verejný činiteľ je povinný pri správe cudzieho majetku (majetku mesta) plniť všetky povinnosti vyplývajúce z jeho právomocí za účelom ochrany a predchádzania vzniku škôd na tomto majetku slúžiacom potrebám (nielen) obyvateľov mesta.

Poznámka:

Podotýkame, že štát odkúpil (vyvlastnil) pozemky pod predmetnou líniovou stavbou – verejným parkoviskom od obyvateľov, ktorí ich mali v súkromnom vlastníctve.