Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov

Bod 14.
Investorský zámer – polyfunkčný bytový dom Zelenka - Poslanecký návrh Mgr. Jozef Matúšek

Schválené uznesenie:

PozmenovaciNavrh_PHerceg_ParkoviskoPalkovicova.pdf

 

Záväzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti ZELENKA a.s.

Hlavné mesto SR Bratislava N E S Ú H L A S Í s umiestnením stavby:
Polyfunkčný bytový dom na parcele číslo: 10800/66, 10800/67 v katastrálnom území Nivy - Záhradnícka ulica

Otázky ku kauze PARKOVISKO kladie TVR, odpovedá advokátska kancelária:

  • Kam sa to posunulo?

Od 26.08.2020 súčasný vlastník pozemkov umožňuje parkovanie verejnosti na parkovisku len za poplatok, pričom k dnešnému dňu tento stav trvá. Niektorí občania preto podali žalobu proti súčasnému vlastníkovi pozemkov, ktorou sa domáhajú, aby sa zdržal neoprávnených zásahov do práv užívateľov parkoviska a uviedol parkovisko do pôvodného stavu.

V súčasnosti tiež prebiehajú rokovania o zámene dotknutých pozemkov za iné pozemky vo vlastníctve mesta. Aktuálny stav rokovaní nám nie je známy.

Zároveň 04.01.2022 doručil súčasný vlastník pozemkov ako navrhovateľ Okresnému úradu Bratislava (odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia) zámer navrhovanej činnosti „Polyfunkčný bytový dom Záhradnícka ul., Bratislava - Ružinov“. Viac informácií nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-bytovy-dom-zahradnicka-ul-bratislava-ruzinov. Týmto dňom začalo tzv. zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Výsledkom zisťovacieho konania bude buď rozhodnutie, že sa má navrhovaná činnosť podrobnejšie posudzovať z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Alebo výsledkom bude rozhodnutie, že navrhovaná činnosť sa takto nebude posudzovať, pretože sa nepredpokladajú závažné vplyvy na životné prostredie - 
takéto rozhodnutie by potom oprávňovalo investora podať návrh na začatie povoľovacieho procesu (napr. o územné rozhodnutie a stavebné povolenie).

  • Čo hovoríte na možnú zámenu pozemkov?

Združenie občanov – Líščie nivy, Palkovičova žiada súčasného vlastníka pozemkov o odstránenie všetkých prekážok na parkovisku a umožnenie bezodplatného užívania parkoviska verejnosťou. Zámena pozemkov je preto jeden zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa. Dohoda o zámene pozemkov je však predmetom rokovania medzi súčasným vlastníkom pozemkov a mestom Bratislava ako možnými zmluvnými stranami takej dohody. Občianske združenie nemá na výsledok rokovaní priamy vplyv.

  • Doloženie toho, že teda naozaj patrí stavba parkoviska mestu, že čo to znamená pre obyvateľov?

Združenie občanov – Líščie nivy, Palkovičova predložilo mestu Bratislava doklady, ktoré preukazujú jednak vlastnícke právo mesta k parkovisku a jednak to, že účelom parkoviska bolo plniť funkciu odstavných plôch pre motorové vozidlá obyvateľov a návštevníkov objektov komplexnej bytovej výstavby Starý Ružinov. Navyše mestu sa v roku 2021 podarilo získať ďalšie doklady, ktoré vlastníctvo mesta k parkovisku preukazujú.

Občianske združenie sa odvoláva na cestný zákon a vyhlášku k cestnému zákonu, ktoré uvádzajú, že všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie, ktoré sú na území zastavanom alebo určenom na súvislé zastavanie, sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Cestný zákon hovorí, že všetky miestne komunikácie patria mestu.

Slovenský právny poriadok vlastníkovi pozemku nepriznáva automaticky aj vlastnícke právo k nehnuteľnosti na ňom postavenej. Občianske združenie tvrdí, že ak bude chcieť súčasný vlastník pozemkov stavať na mieste terajšieho parkoviska, stavebný úrad sa skôr či neskôr bude musieť v konaní podľa stavebného zákona vysporiadať so skutočnosťou, že na pozemku sa nachádza parkovisko. Súčasný vlastník pozemku bude musieť preukázať svoje vlastníctvo k stavbe parkoviska, ak ho chce zbúrať a na uvoľnenom pozemku postaviť novú stavbu.

rozsudok Krajského súdu v Bratislave v roku 2006, kedy boli prvýkrát snahy o postavenie stavby na parkovisku, skonštatoval, že stavebný úrad sa nezaoberal umiestnením spevnenej plochy parkoviska tak, ako to predpokladá stavebný zákon. Vtedy sa občianskemu združeniu podarilo výstavbe zabrániť.

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-bytovy-dom-zahradnicka-ul-bratislava-ruzinov

Prvotný podvod (predaj pozemkov pod verejným parkoviskom) nebol potrestaný a tak naďalej prekvitá.

Okrem toho sme našli na webe: 

https://www.yimba.sk/zelenka/bytovy-dom-zelenka-ide-do-povolovania-vasne-vyvolava-aj-nadalej

Editor stránky toto prekvitanie svojsky a obdivuhodne pomenoval: „V snahe o upokojenie situácie (!!!) tak investor navrhol vznik dvojice bodových objektov s 12 a 8 nadzemnými podlažiami, ktoré by boli prepojené dvojpodlažnou horizontálnou podnožou.“ 

Snaha developera priniesla ďalší pokus o zástavbu. A to aj napriek tomu, že už niekoľko mesiacov prebiehajú vážne rokovania za účasti primátora, starostu, f. Zelenka a ZO o možnej zámene pozemkov (vedľa trhoviska Miletičova).

Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova zastupujúce občanov sídliska naďalej vyvíja úsilie s cieľom dosiahnuť spravodlivosť - viď PODNET na Ministerstvo ŽP a LIST na Okresný úrad, na vedomie Magistrát.

Ako obyvatelia máte nárok vyjadriť svoje požiadavky formou zaslania stanoviska.

Ak nie ste dostatočne zdatní v danej problematike, tak do stanoviska môžete napísať, napr. že predložený zámer je pre vás na posúdenie navrhovanej činnosti (výstavby bytového domu) nedostatočný. V  texte sa píše, že sa zhoršia posudzované limity, a neviete z neho jednoznačne určiť, ako sa vás stavba dotkne.

Môžete žiadať o vypracovanie posúdenia navrhovanej činnosti na vplyv na ŽP.