List f. DELTA 2000, spol. s r.o. zastupujúcej f. Zelenka zverejnený na Informačnom portáli rezortu MŽP SR dňa 20.7.2022 (Dokumenty: Doplňujúce informácie.pdf)

a stanovisko ZO: List na Okresný úrad

 

Štátny odborný dohľad (ŠOD) 6.10.2020

Na základe ŠOD Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy uložil f. Zelenka pokutu 20.000,- €

Okresný úrad zrušil rozhodnutie Magistrátu  – viď príloha.

Čo na to advokátska kancelária?

Okresný úrad v rozhodnutí vytýka jednak formálne nedostatky konania a tvrdí, že parkovisko na Palkovičovej ulici je miestnou komunikáciou, ale nie je vo vlastníctve mesta, a preto spoločnosti ZELENKA, a. s. nemohla byť uložená pokuta.

Okresný úrad tvrdí, že len miestne komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obcí, môžu podliehať štátnemu odbornému dozoru. Odvoláva sa pritom na § 4b ods. 1 Cestného zákona v znení: Miestnymi komunikáciami  všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.“

Zjednodušene povedané, okresný úrad tvrdí, že parkovisko je miestnou komunikáciou, avšak je vo vlastníctve spoločnosti ZELENKA, a. s. Podľa nášho názoru je to oxymoron a právny nezmysel. My tvrdíme, že parkovisko je miestnou komunikáciou a čo je podstatné, že iné osoby nemôžu byť vlastníkmi miestnych komunikácií. Okresný úrad totiž opomína znenie § 3d ods. 3 Cestného zákona.

Okresný úrad si teda osvojil tvrdenia obsiahnuté v analýze mesta a v analýze advokátskej kancelárie mesta. My sme v januári 2021 na analýzu advokátskej kancelárie mesta reagovali stanoviskom (všetky spomínané dokumenty sú na stránke www.bojoparkovisko.sk). Podľa nášho názoru nie je žiaden nesúlad medzi znením Cestného zákona a vyhláškou, ako to tvrdí okresný úrad, ale právne predpisy treba vykladať v ich vzájomnej súvislosti. Totiž  § 4b ods. 1 Cestného zákona sa musí vykladať v spojení s § 3d ods. 3 Cestného zákona, ako aj v spojení s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 35/1984 Zb., t. j.:  

Vlastníctvo miestnych komunikácií upravuje:

  • 3d ods. 3 Cestného zákona: „Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí (...).“

Definíciu miestnych komunikácií upravuje:

  • 4b ods. 1 Cestného zákona: Miestnymi komunikáciami súvšeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.“

v spojení s 

  • 6 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.: Sieť miestnych komunikáciípre územie obce tvoria všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie nezaradené do cestnej siete, ktoré sú na území zastavanom alebo určenom na súvislé zastavanie (...).“

a v spojení s  § 8 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb.:

  • Súčasťami miestnych komunikácií súaj priľahlé chodníky, verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky.“

Aréna - televízia mestskej časti Ružinov

23. marec 2022 - 17:00

Diskusná relácia, v ktorej sa hovorí o pálčivých ružinovských témach.

Parkovanie, výstavba, dopravná situácia v Ružinove, o tom všetkom diskutujú so svojimi hosťami Roman Bomboš a Andrej Wallner.

Vážení obyvatelia Starého Ružinova, milí susedia.

Dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc v zápase o zachovanie verejného parkoviska na Palkovičovej. Majiteľom tejto stavby (napriek nezákonnému predaju pozemku pod parkoviskom) je preukázateľne Hlavné mesto SR Bratislava. Avšak po 22 rokoch porušovania zákonov SR a práv obyvateľov sa nemôžeme a ani nechceme spoliehať na spôsob (ne)riešenia kauzy verejnou a štátnou správou.

Z toho dôvodu traja členovia združenia podali žalobu na vlastníka pozemku, ktorý parkovisko sám prevádzkuje, hoci mu nepatrí.

Na pokrytie právnych služieb je potrebná finančná podpora dotknutých obyvateľov. Ak by každý, ktorého sa parkovanie bytostne dotýka, prispieval mesačne čo i len jedno euro, nemuseli by sme Vás takto žiadať.

Ak sa rozhodnete podporiť spoločné úsilie napr. poukázaním 2% z daní alebo darom, informácie nájdete na uvedenej web stránke www.bojoparkovisko.sk (Podporte nás).

Boris Čechvala, Jozef Matúšek

miestni poslanci za Starý Ružinov