Milí susedia, obyvatelia Ružinova, Bratislavy, ... 

Vyše 20 rokov skupina obyvateľov robí, čo môže, aby zachránila verejné parkovisko. V r. 2016 bol vytvorený transparentný účet, aby sme dokázali pokryť náklady spojené s právnym zastupovaním, bez ktorého by profesionálni politici a spriaznení developeri s veľkou pravdepodobnosťou mali navrch. Viac razy sme vyzývali, prosili, aby ste tento nerovný súboj podporili aspoň symbolicky. Viacerí tak urobili, niektorí prispeli jednorazovo a niektorí prispievajú pravidelne, za čo sme veľmi vďační, bohužiaľ, spor potrebuje výraznejšiu podporu a citeľný záujem verejnosti.

Ak by každý obyvateľ Starého Ružinova... Nie, vlastne by stačil každý, kto by chcel či už pravidelne alebo sporadicky využívať verejné parkovisko ako skutočne verejné, aby prispel na verejný účet mesačne aspoň 1,- €. 

Nedokážeme pochopiť ignoranciu zo strany dotknutých susedov. Na druhej strane sme nesmierne vďační za ústretovosť zastupujúcej advokátskej kancelárie. 

Vaše nevzdávajúce sa Združenie občanov - Líščie Nivy, Palkovičova

 

Na parkovisku sme zaznamenali nové aktivity.

Výsledok - ďalší nezákonný pokus o prevádzkovania plateného parkoviska - obr. 1, obr. 2, obr. 3, obr. 4, obr. 5, obr. 6, obr. 7.

V duchu zákona o slobodnom prístupe k informáciám sme sa spýtali na Magistráte aj na Miestnom úrade

a čakáme na odpoveď.

List f. DELTA 2000, spol. s r.o. zastupujúcej f. Zelenka zverejnený na Informačnom portáli rezortu MŽP SR dňa 20.7.2022 (Dokumenty: Doplňujúce informácie.pdf)

a stanovisko ZO: List na Okresný úrad

 

Štátny odborný dohľad (ŠOD) 6.10.2020

Na základe ŠOD Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy uložil f. Zelenka pokutu 20.000,- €

Okresný úrad zrušil rozhodnutie Magistrátu  – viď príloha.

Čo na to advokátska kancelária?

Okresný úrad v rozhodnutí vytýka jednak formálne nedostatky konania a tvrdí, že parkovisko na Palkovičovej ulici je miestnou komunikáciou, ale nie je vo vlastníctve mesta, a preto spoločnosti ZELENKA, a. s. nemohla byť uložená pokuta.

Okresný úrad tvrdí, že len miestne komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve obcí, môžu podliehať štátnemu odbornému dozoru. Odvoláva sa pritom na § 4b ods. 1 Cestného zákona v znení: Miestnymi komunikáciami  všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.“

Zjednodušene povedané, okresný úrad tvrdí, že parkovisko je miestnou komunikáciou, avšak je vo vlastníctve spoločnosti ZELENKA, a. s. Podľa nášho názoru je to oxymoron a právny nezmysel. My tvrdíme, že parkovisko je miestnou komunikáciou a čo je podstatné, že iné osoby nemôžu byť vlastníkmi miestnych komunikácií. Okresný úrad totiž opomína znenie § 3d ods. 3 Cestného zákona.

Okresný úrad si teda osvojil tvrdenia obsiahnuté v analýze mesta a v analýze advokátskej kancelárie mesta. My sme v januári 2021 na analýzu advokátskej kancelárie mesta reagovali stanoviskom (všetky spomínané dokumenty sú na stránke www.bojoparkovisko.sk). Podľa nášho názoru nie je žiaden nesúlad medzi znením Cestného zákona a vyhláškou, ako to tvrdí okresný úrad, ale právne predpisy treba vykladať v ich vzájomnej súvislosti. Totiž  § 4b ods. 1 Cestného zákona sa musí vykladať v spojení s § 3d ods. 3 Cestného zákona, ako aj v spojení s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 35/1984 Zb., t. j.:  

Vlastníctvo miestnych komunikácií upravuje:

  • 3d ods. 3 Cestného zákona: „Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí (...).“

Definíciu miestnych komunikácií upravuje:

  • 4b ods. 1 Cestného zákona: Miestnymi komunikáciami súvšeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.“

v spojení s 

  • 6 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.: Sieť miestnych komunikáciípre územie obce tvoria všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie nezaradené do cestnej siete, ktoré sú na území zastavanom alebo určenom na súvislé zastavanie (...).“

a v spojení s  § 8 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb.:

  • Súčasťami miestnych komunikácií súaj priľahlé chodníky, verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky.“