Úlohou prokuratúry je dohliadať na dodržiavanie zákonov v štáte. Prokuratúra na Slovensku je štát v štáte, ktorý nie je možné adekvátne kontrolovať. Určite tam pracuje veľa šikovných a čestných ľudí, ale z vonku to vyzerá tak, že nie vždy konajú v súlade s právom a spravodlivosťou. Možno sa len dohadovať, či je to zo strachu, pretože ak sa niekto ozve, môže sa dostať do nemilosti nadriadených.

Prokuratúra je hierarchicky usporiadaná. Nadriadený prokurátor je oprávnený vydať podriadenému prokurátorovi pokyn, ako má postupovať pri plnení úloh. Pokyn musí mať písomnú formu. Podriadený prokurátor môže odmietnuť splniť pokyn, ale musí to písomne zdôvodniť.

V konečnom dôsledku sa tolerujú aj chyby samotných vyšetrovateľov. Systémovo sa počas obdobia samostatnosti SR táto inštitúcia veľmi neposunula. Citlivé a politické kauzy sa neriešia a nezávislosť sa zamieňa za nekontrolovanosť na základe politickej moci.

 

NÁZORNÁ UKÁŽKA ne/fungovania prokuratúry:

Od r. 2000 pretrváva protiprávny stav v súvislosti s riešením problému prenájmu/predaja verejného priestranstva, ktorý tri desiatky rokov slúžil verejnosti ako parkovisko v katastrálnom území Nivy.

Primátor Bratislavy Moravčík (SDK) najprv prenajal a v r. 2006 primátor Bratislavy Ďurkovský (KDH)  podpísal predaj pozemku pod verejným parkoviskom. Ako verejný činiteľ spravil určite prešľap, pretože v kúpno-predajnej zmluve sú uvedené nevyužívané plochy, ale v skutočnosti boli a na katastri sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria. Už len toto samo o sebe je preukázateľný podvod. Bolo doručených niekoľko podaní na políciu a prokuratúru, ale k náprave nedošlo.

Starostovia Ružinova Kubovič (SDKU) a Drozd (SMER) situáciu neriešili a starosta Pekár (KDH) podpísal súhlas s oplotením súkromného pozemku, čím dal zároveň súhlas na uzatvorenie verejného parkoviska.

Predávajúcim bol magistrát BA a kupujúcim bola spoločnosť BK Consulting (podpísaný konateľ Ladislav Kozmon), neskôr Danicon Holding a v súčasnosti je majiteľom pozemku dcérska odnož Zelenka.

Združenie občanov Líščie Nivy - Palkovičova (ďalej len ako „združenie občanov“), ktoré bolo založené za účelom záchrany verejného parkoviska a časti verejného parku, sa opakovane obrátilo na prokuratúru so žiadosťou o riešenie jednotlivých čiastkových vecí, napr. položenie stavebných prefabrikátov znemožňujúcich užívanie parkoviska verejnosťou, nezákonné osadenie dopravných značiek, prešetrenie hlasovania mestskej časti Bratislava - Ružinov, odstránenie oplotenia. Skutkový a tiež protiprávny stav nikdy prokuratúra neriešila.

Výnimkou bolo vybavenie podnetu združenie občanov zo dňa 29.11.2011, kedy prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava II (JUDr. Slavomír Filipčík) podal upozornenie prokurátora vo vzťahu k znemožneniu prístupu verejnosti na parkovisko položením prefabrikátov. Prokurátor správne vec posúdil, keď v upozornení okrem iného uviedol, že vlastníkom miestnej komunikácie je mesto Bratislava (pretože iba obec môže byť vlastníkom miestnej komunikácie, resp. parkoviska ako jej súčasti) a správcom je mestská časť Bratislava - Ružinov.

 

Výstupy prokuratúry, ktoré obsahujú nesprávne právne posúdenia, keď mylne uvádzajú napr:

 

  1. upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu zo dňa 16.09.2016:

„V danom prípade nebolo doposiaľ preukázané vlastnícke právo hlavného mesta SR Bratislavy (...), pričom svojho vlastníckeho práva sa nedovoláva ani hlavné mesto SR Bratislava, ktorému ako jedinému subjektu (...) svedčí na to aktívna legitimácia.“

  1. Upovedomenie o spôsobe vybavenia opakovaného podnetu zo dňa 03.01.2017:

„Skutočnosť, že by vlastníkom dotknutého parkoviska bolo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, však z obsahu listinných materiálov, ktoré má tunajšia prokuratúra k dispozícií, nie je zistiteľná. Kľúčovou pre určenie subjektu, ktorému svedčí vlastnícke právo k vyššie uvedenému parkovisku je pritom skutočnosť, či predmetné parkovisko je zaradené do siete miestnych komunikácií Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.“

  1. Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu zo dňa 27.06.2017:

„(...“Hlavné mesto SR je cestným správnym orgánom na miestnych komunikáciách I. a II. triedy, avšak parkovisko na Palkovičovej ulici v Bratislave je účelová komunikácia.“

 

Vyššie uvedené tvrdenia prokuratúry nezodpovedajú skutkovému stavu a nemajú oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky.

 

Parkovisko v čase svojho plánovania a samotného vzniku a ani v súčasnosti nenapĺňa definíciu účelovej komunikácie (v zmysle právnych noriem, predloženej dokumentácie, svojím vyhotovením a historickým pozadím). Parkovisko nie je obyčajnou účelovou komunikáciou, ale bolo vybudované v rámci komplexnej bytovej výstavby Starého Ružinova (konkrétne v rámci stavby „I. stavby KBV Starý Ružinov, stavebná skupina C“) a od samého začiatku slúžilo verejnosti ako verejné parkovisko. Dôkladné právne odôvodnenie a všetky potrebné podklady boli predložené verejnému ochrancovi práv v podnete zo dňa 17.07.2018.

Prokuratúra opomína kľúčovú skutočnosť a to, že absencia rozhodnutia o zaradení pozemnej komunikácie do siete miestnych komunikácií neznamená, že pozemná komunikácia vrátane parkoviska nepatrí do siete miestnych komunikácií. V súlade s § 6 ods. 1 písm. a) Vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie, ktoré sú na území zastavanom alebo určenom na súvislé zastavanie, sú ex lege naplnením definičných znakov zaradené do siete miestnych komunikácií a prípadné rozhodnutie (či už existuje alebo nie), má len deklaratórny charakter. To znamená, že takéto rozhodnutie by len potvrdzovalo právny stav, ktorý už nastal (nie je a nebolo potrebné vydávať samostatné rozhodnutie).

Právny poriadok prevod miestnej komunikácie neumožňuje, pretože za vlastníka miestnej komunikácie ex lege určuje obec. Parkovisko predstavuje súčasť inej veci - miestnej komunikácie Palkovičova. To znamená, že v prejednávanej veci nemôže existovať žiadny spor o vlastníctvo pozemnej komunikácie, pretože vlastníkom miestnej komunikácie už je ex lege obec.

Vec nebola k dnešnému dňu riadne právne a skutkovo preskúmaná, čím sa verejnosti veľkého sídliska (viac než 3.000 obyvateľov) odníma právo na ochranu základných práv a slobôd. Súčasný stav parkoviska ako miestnej komunikácie je v príkrom rozpore s právnym poriadkom a princípmi demokratického a právneho štátu. Dôkazom absencie riadneho prešetrenia veci je pretrvávanie protiprávneho stavu.

 

Na záver perlička. Na základe súhlasného stanoviska cestného správneho orgánu, resp. Sekcie dopravy na magistráte BA bolo rozhodnuté, že spoločnosť JCDecaux, ktorá spravuje konštrukcie zastávok MHD v Bratislave, si môže umiestniť reklamnú stavbu (Citylight board – Senior Porsche 89 vo verejnom parku na Záhradníckej/Palkovičovej. Stavebné povolenie podpísal ešte bývalý starosta Ružinova Dušan Pekár. Prokuratúra dostala podnet na prešetrenie zákonnosti postupu od ZO okamžite pri vykopaní základov (november 2018), ale stavba bola vo februári 2019 postavená bez náznaku záujmu zo strany prokuratúry. Zato špeciálny prokurátor potreboval užívať nájomný byt v Ružinove od r. 2006 a keby na to poslanci MČ neupozornili, užíval by ho ďalej. Časy sa menia, potkany nie.

Bilbord vo verejnom parku na ulici Záhradnícka - Palkovičova - Jégeho